Pravo na pristup informacijamaSukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) svaka doma?a ili strana fizi?ka ili pravna osoba ima pravo zahtjevati pristup informacijama koje posjeduje, nadzire ili s njima raspola?e Pu?ko otvoreno u?ili?te Donja Stubica.
Pu?ko otvoreno u?ili?te Donja Stubica pristup informacijama omogu?ava:


            1. objavljivanjem informacija u novinskim ?lancima i na web stranici Pu?kog otvorenog u?ili?ta Donja Stubica
            2. neposrednim pru?anjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev,
            3. uvidom u dokumente i pravljenjem preslika dokumenata koji sadr?e tra?ene informacije,
            4. dostavljanjem korisniku, koji je podnio zahtjev, presliku dokumenata koji sadr?e tra?enu informaciju.
 


Korisnik prava na informaciju ostvaruje svoje pravo na pristup informaciji podno?enjem pisanog zahtjeva Pu?kom otvorenom u?ili?tu Donja Stubica.


Zahtjev za pristup informacijama mo?e se podnijeti:
            1. Putem po?te ili osobno na adresu: Pu?ko otvoreno u?ili?te Donja Stubica, Nova ulica 1, 49240 Donja Stubica
            2. Putem elektronske po?te e-mail: info@pou-stubica.hr
           3. Na faks 049/286   133.


Pu?ko otvoreno u?ili?te Donja Stubica ima pravo tra?iti od korisnika naknadu stvarnih tro?kova koji nastanu pru?anjem informacije sukladno ?l. 17 Zakona o pravu na pristup informacijama, kao i na naknadu tro?kova dostave tra?ene informacije sukladno Kriterijima za odre?ivanje visine naknade stvarnih materijalnih tro?kova i tro?kova dostave informacija.

 

Ponovna uporaba informacija

Sukladno ?l. 15. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama, svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne i nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama gore navedenog Zakona.

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija opisani su u ?l. 19., 20. i 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacija (NN 85/15).

 

Zakon o pravu na pristup informacijama

Kriteriji za odre?ivanje visine naknade stvarnih materijalnih tro?kova i tro?kova dostave informacija

Odluka o imenovanju slu?benika za informacije

Zahtjev za pristup informacijama

 


 

The Oyster replica watches uk Perpetual rolex replica Deepsea's steel case is equipped with a drain valve at 9 o'clock. When the diver decompresses in the uk replica watches high pressure chamber, it relieves the excessive pressure accumulated inside the case and protects the diver's watch from the replica watches. damage.