ObrazovanjeTemeljem članka 6. stavka 1. i 6. Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014 i 115/2018), članka 9. i članka 10. stavka 3. i 4. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012) Pučko otvoreno učilište Donja Stubica, Rješenjem Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske KLASA UP/I-320-20/15-02/34 URBROJ 525-09/0822-15-3 od 16. ožujka 2015., ovlašteno je za provedbu izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida po određenim modulima, kategorijama i potkategorijama:

Modul 1. – MODUL ZA PROFESIONALNE KORISNIKE (osnovni i dopunski)
Kategorije polaznika:

1. OPG I DRUGI POLJOPRIVREDNICI
- za podkategorije:
• ratarstvo
• voćarstvo
• vinogradarstvo
• povrćarstvo

2. TVRTKE KOJE SE BAVE POLJOPRIVREDNOM PROIZVODNJOM (d.d., d.o.o. i zadruge):
- za podkategorije:
• ratarstvo
• voćarstvo
• vinogradarstvo
• povrćarstvo

3. PRAVNE I FIZIČKE OSOBE KOJE ODRŽAVAJU JAVNE POVRŠINE (šume, šumski rasadnici, parkovi, okućnice, sportski tereni, ceste, pruge i druge javne površine):
- za podkategorije:
• komunalne tvrtke
• druge pravne i fizičke osobe

Uvjeti za pohađanje izobrazbe:
- modul za profesionalne korisnike
• navršenih 18 godina
• završena minimalno osnovna školaProvedba OSNOVNE izobrazbe Cijena
1.1. Provedba osnovne izobrazbe 15 nastavnih sati
1.2. Polaganje ispita
1.3. Izdavanje identifikacijske iskaznice

UKUPNO

350,00 KN
Provedba DOPUNSKE izobrazbe Cijena
1.1. Provedba dopunske izobrazbe 5 nastavnih sati
1.2. Polaganje ispita
1.3. Izdavanje identifikacijske iskaznice

UKUPNO

180,00 KN


Iznos izobrazbe plaća se na žiroračun IBAN broj: HR0523600001101411321, poziv na broj: OIB polaznika izobrazbe.

Kandidati izobrazbe za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu pesticida sukladno članku 11. stavku 3. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida obvezni su se prijaviti za izobrazbu, te popunjenu prijavnicu poslati:
• poštom ili osobno na adresu: Pučko otvoreno učilište Donja Stubica, Nova ulica 1, 49240 Donja Stubica
• telefaksom na broj: 049 /286-133
• e-poštom: info@pou-stubica.hr

Uz prijavnicu, polaznici moraju dostaviti:

OSNOVNA IZOBRAZBA
Uz prijavnicu dostaviti sljedeće:
1. Presliku svjedodžbe/diplome o stečenom obrazovanju ili drugog odgovarajućeg dokumenta
2. Presliku potvrde/uvjerenja ili drugog dokumenta kojim se dokazuje da je kandidat odslušao modul iz zaštite bilja i/ili da ima položen ispit iz zaštite bilja

DOPUNSKA IZOBRAZBA
Uz prijavnicu dostaviti sljedeće:
1. Preslika Potvrde o položenom ispitu iz osnovne izobrazbe ili preslika iskaznice za sigurno rukovanje i primjenu pesticida
2. Presliku svjedodžbe/diplome o stečenom obrazovanju ili drugog odgovarajućeg dokumenta
3. Presliku potvrde/uvjerenja ili drugog dokumenta kojim se dokazuje da je kandidat odslušao modul iz zaštite bilja i/ili da ima položen ispit iz zaštite bilja

Nakon odslušanih predavanja polaže se ispit, a po uspješno položenom ispitu polaznicima se izdaje Potvrda o završenoj izobrazbi.

Dokumenti:

Prijavnica za izobrazbu o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida
Prijavnica za dopunsku izobrazbu o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida
Upute za popunjavanje prijavnice
PRIRUČNIK za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja

Zakonski akti:

Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014)
Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12)
Pravilnik o visini naknada za obavljanje poslova u skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida

Natrag
Anketa
Anketa:
Koliko knjiga pročitate mjesečno?
  Jednu
  Dvije
  Više od dvije
upis Rezultati
Izdvajamo
Vremenska prognoza
DONJA STUBICA Hrvatska