Pravo na pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) svaka domaća ili strana fizička ili pravna osoba ima pravo zahtjevati pristup informacijama koje posjeduje, nadzire ili s njima raspolaže Pučko otvoreno učilište Donja Stubica.
Pučko otvoreno učilište Donja Stubica pristup informacijama omogućava:
  • 1. objavljivanjem informacija u novinskim člancima i na web stranici Pučkog otvorenog učilišta Donja Stubica
  • 2. neposrednim pružanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev,
  • 3. uvidom u dokumente i pravljenjem preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije,
  • 4. dostavljanjem korisniku, koji je podnio zahtjev, presliku dokumenata koji sadrže traženu informaciju.

Korisnik prava na informaciju ostvaruje svoje pravo na pristup informaciji podnošenjem pisanog zahtjeva Pučkom otvorenom učilištu Donja Stubica.

Zahtjev za pristup informacijama može se podnijeti:
  • 1. Putem pošte ili osobno na adresu: Pučko otvoreno učilište Donja Stubica, Nova ulica 1, 49240 Donja Stubica
  • 2. Putem elektronske pošte e-mail: racunovodstvo@pou-stubica.hr
  • 3. Na faks 049/286 133.

Pučko otvoreno učilište Donja Stubica ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih troškova koji nastanu pružanjem informacije sukladno čl. 17 Zakona o pravu na pristup informacijama, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija.

Ponovna uporaba informacija

Sukladno čl. 15. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama, svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne i nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama gore navedenog Zakona.

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija opisani su u čl. 19., 20. i 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacija (NN 85/15).


ikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadivider
Anketa
Anketa:
Koliko knjiga pročitate mjesečno?
  Jednu
  Dvije
  Više od dvije
upis Rezultati
Izdvajamo
Vremenska prognoza
DONJA STUBICA Hrvatska